Historie van de B.T.L.S.

Ere leden en leden van verdiensten


   Leden krijgen een bondsspeld van de BTLS bij een jubileum lidmaatschap en bij een ere-verdienste.
   Ben je nieuwsgierig welke BTLS leden een bondsspeld hebben ontvangen?
   Klik op één van de onderstaande buttons om de namen te zien. 
   Wil je iemand nomineren? Stuur een maitje naar wedstrijd@btls.nl 

  
25 Jaar bondsspeld 40 Jaar bondsspeld 50 Jaar bondsspeld Ere Leden Leden van verdienste


De voorgeschiedenis

plaatjes

Het begin

De oprichtingsvergadering van de BTLS werd op woensdag 18 oktober 1958 gehouden in café "het Wapen van Hengelo". Van die vergadering zijn helaas geen notulen gemaakt. Het is niet bekend wie er als eerste bestuursleden zijn benoemd. Wél weten we dat Dhr. J. Siemerink de eerste voorzitter van de BTLS (intern de 'Twentse Bond' genoemd) is geweest (hij is jaren later tot erevoorzitter benoemd). 

Nieuwe structuren 

Wat de drijfveer moet zijn geweest een regionale bond op te richten is achteraf niet helemaal meer duidelijk geworden. Wel weten we dat destijds de Nederlandse Luchtbuks Federatie (NLF) reeds bestond en dat er plannen waren om tot een landelijke bond te komen. Dit werd de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie, de KNSA. Deze laatste associatie is ontstaan door het fuseren van de Koninklijke Nederlandse Scherpschutters Vereniging, de NLF en de schietsportvereniging De Vrijheid. 

De beginjaren

In de beginjaren werd de schietsport hoofdzakelijk in horecagelegenheden, in achterzaaltjes en zelfs op de zolder van een café beoefend. In de loop der tijd hebben veel verenigingen een eigen schietaccommodatie gekregen waarin zij hun sport beoefenen. Het schieten in horecagelegenheden komt in Twente niet meer voor. Dat de techniek met alle daaraan verbonden aspecten zich in de loop van de jaren steeds beter heeft ontwikkeld is goed merkbaar: via een sensor die je op het wapen kunt plaatsen (SCAT) kun je jouw schoten optimaliseren. Ook heeft de wapenindustrie een enorme groei gemaakt in het moderniseren en toevoegen van allerlei (technische)aspecten. Er is steeds meer te customiseren aan het wapen. De schietsport die wij beoefenen met zowel luchtgeweer alswel luchtpistool is een Olympische sport geworden.Ontwikkelingen binnen de BTLS

plaatjes

Meegaan met de tijd

Het bestuur van de BTLS heeft altijd getracht gebruik te maken van beschikbaar staande middelen die de bevordering van de schietsport ten goede zouden komen.
Aangezien Jan Siemerink, de eerste voorzitter van de BTLS, tevens bondscoach was van de KNSA, en hierdoor in aanraking kwam met vertegenwoordigers van de internationale schietsport, had hij de gelegenheid zijn ervaringen daaruit aan de BTLS door te geven.
Tegenwoordig gaat de techniek vaak sneller als dat de verenigingen kunnen volgen.
Om mee te gaan met de tijd zijn er nieuwe schutters nodig.
We willen graag groeien in het gebruik van online (marketing/communicatie) middelen én (jonge) mensen die het leuk vinden om te komen schieten.

Nieuwe ontwikkelingen

De BTLS heeft altijd geparticipeerd in nieuwe ontwikkelingen die de schietsport ten dienste konden zijn.
Midden jaren tachtig heeft de BTLS haar eerste computer aangeschaft, die werd gebruikt voor de leden- en wedstrijdadministratie.
Tijdens de Wereldkampioenschappen luchtdrukwapens te Insbruck werd de eerste schotwaarderingsmachine geïntroduceerd.
Ook de BTLS had veel belangstelling voor zo’n machine, die dan ook door middel van een obligatielening werd aangeschaft.
Met het gebruik van deze machine werden de wachttijden voor het beschikbaar komen van de uitslagen aanzienlijk verkort.
De telcommissie die tientallen jaren ieder concours bezocht om eventuele foutwaarderingen te corrigeren werd hierdoor overbodig.
Momenteel is de telmachine gekoppeld aan een computer, waarvan iedere organiserende vereniging gebruik kan maken en waardoor de uitslagen geheel automatisch worden ingelezen in een programma.
De meeste wedstrijd-organiserende verenigingen gebruiken tegenwoordig een tweede computerprogramma om deze ingelezen uitslagen geheel automatisch te verwerken naar de eindresultaten van de wedstrijd waardoor deze, als alles goed verlopen is, onmiddelijk na afloop daarvan al beschikbaar zijn.
Ook in de toekomst zal de BTLS de ontwikkelingen in de schietsport blijven volgen met als doel het blijven optimaliseren én actualiseren van de vereniging.Schietaccomodatie en vergaderruimte

plaatjes

Accomodatie

De BTLS zag haar levenslicht in Hengelo. Echter heeft de vereniging zich altijd thuis gevoeld in Delden. In de huidige statuten staat dan ook vermeld dat de BTLS is gevestigd in Delden. In de beginjaren werden vergaderingen, feestavonden etc. altijd in Delden gehouden (o.a. bij het bekende café Schuphaus). De Twentse Kampioenschappen werden gehouden in het Hotel Pentrop te Hengelo (waar nu een groot chinees restaurant is gevestigd). Later werden deze wedstrijden gehouden bij de S.V. Delden. Tegenwoordig worden de kampioenschappen jaarlijks door één van de bij de BTLS aangesloten verenigingen georganiseerd. De onderlinge wedstrijden worden bij de aangesloten verenigingen zelf georganiseerd. Dit is altijd een erg gezellige, uitdagende uitwisseling. Je schiet niet alleen op een ‘vreemde’ baan maar krijgt ook een kijkje bij verenigingen waar je anders niet snel komt. Gezelligheid gegarandeerd!

Zoals eerder verteld was Dhr. Siemerink voorzitter van de Bond. Tevens was hij voorzitter van de schietvereniging Delden. Volgens degenen die Dhr. Siemerink gekend hebben, was hij een enthousiast bestuurder; hij heeft bijzonder veel werk verricht om zijn eigen vereniging aan een eigen accommodatie te helpen. Via enkele tijdelijke onderkomens van de S.V. Delden, zoals Ficker en Wap en de Boerenbond, kreeg Dhr. Siemerink het voor elkaar een definitieve eigen schietaccomodatie voor hun te bouwen aan de Peppelaar te Delden. De BTLS heeft van deze accommodatie steeds gastvrij gebruik kunnen maken voor het houden van bestuurs- en ledenvergaderingen en voor de organisatie van de Twentse Kampioenschappen. De BTLS is dan ook veel dank verschuldigd aan bestuur en leden van S.V. Delden voor de gastvrijheid waarvan we jarenlang gebruik hebben kunnen maken en hopelijk ook in de toekomst kunnen blijven maken.De positie van de BTLS

plaatjes

Operationeel gebied

Het operationeel gebied van de BTLS omvat Twente een gedeelte van Salland en de Achterhoek. Bij de bond zijn (1998) 43 verenigingen aangesloten. De bond is een autonome organisatie. In 1996 is er een zusterstichting opgericht (de Stichting Organisatie Sportschutters), met de doelstelling om o.a. landelijke schietwedstrijden te organiseren, zoals b.v. het Open Nederlands Kampioenschap (dat reeds een paar maal is georganiseerd).

In 2023 zijn er slechts 28 van de oorspronkelijk 43 aangesloten verenigingen nog operationeel. Dit komt mede door een verminderde zichtbaarheid en vergrijzing. Zonde, wat de schietsport heeft vele voordelen (zie: maatschappij en schieten).

Wij zien ook graag samenwerkingen met andere verengingen in Nederland tegemoet. Deze kunnen als doel hebben het organiseren van uitwisselingen. We staan open voor mogelijkheden


Samenwerking

De samenwerking met landelijk organisaties zoals met de KNSA en NLF heeft er toe bijgedragen dat de reglementering van de BTLS gelijk loopt met de nationale en internationale reglementen. Ook heeft de BTLS veel ondersteuning verleend bij grote wedstrijden die o.a. door de KNSA werden georganiseerd. Hierbij noemen we het Europees Kampioenschap Luchtdrukwapens in 1974 te Enschede, waar veel leden, bestuursleden de KNSA ondersteuning hebben geboden bij de organisatie en uitvoering. In 1980 heeft de BTLS haar medewerking verleend bij de Paralympics in Arnhem, en in 1990 bij de Wereldspelen voor Gehandicapten te Assen. De samenwerking met de Landelijk Technische Commissie Luchtgeweer en de Districts Technische Commissie van de KNSA was altijd voortreffelijk. In de beginjaren werd er geschoten op z.g.n. vijfrozen kaarten met een roos van 2 mm, later werd de roos verkleind tot 1 mm en werd overgegaan op een schijf met 1 roos.Gehandicapte schutters

plaatjes

Handicap

Zoals eerder gezegd heeft de BTLS altijd een zeer nauwe binding gehad met de gehandicaptensport (organisatorisch bij de Paralympics in Arnhem en bij de Wereldspelen voor Gehandicapten in 1990 te Assen). Binnen het werkterrein van de Twentse Bond waren ook twee gehandicapten-verenigingen actief in de schietsport. Aangezien zij hun sport niet optimaal konden beoefenen (deelname aan wedstrijden etc.) heeft het bestuur van de BTLS in de jaren zeventig besloten de gehandicaptensport volledig te integreren in de "valide" sport. Wij zijn bijzonder verheugd dat wij destijds deze stap hebben genomen. Sportief gezien was het een verstandig besluit, want de invalide schutter gaat de confrontatie met andere schutters niet uit de weg.Ereleden, leden van verdienste en jubilarissen

plaatjes

(Ere)Leden

De BTLS heeft sinds 1958 aan verschillende bestuursleden de titel erelid en lid van verdienste aangeboden. Leden die via hun verenigingen langer dan 25 jaar lid zijn van de BTLS kregen/krijgen de bondsspeld uitgereikt en zij die langer dan 40 jaar lid zijn de bondsspeld met briljant.Wedstrijden

plaatjes

Achterliggende gedachten

Wedstrijdschieten bestaat waarschijnlijk al zo lang als er wapens zijn waarmee geschoten kan worden. Maar wedstrijdschieten puur alleen om de sport wordt nog niet zo lang beoefend. Pas na de Tweede Wereldoorlog is het sportieve element in de schutterswereld gaan overheersen. Tot die tijd hinkte het wedstrijdschieten op twee gedachten: aan de ene kant was het schieten een sport, maar aan de andere kant werd er grote nadruk gelegd op de "weerbaarheids­gedachte". Wedstrijdschieten was goed om het volk te oefenen in het gebruik van wapens. Ondertussen verdween de vroegere weerbaarheidsgedachte vrijwel geheel. Het wedstrijd­schieten werd een volwaardige en zelfs een Olympische sport. Met het benadrukken van het recreatieve en sportieve element steeg ook het ledental van de bij de BTLS aangesloten verenigingen tot de huidige (anno 1998) ca. 960 beoefenaren. Landelijk wordt het aantal schutters op 100.000 geschat. 

Introductie van het luchtpistool

Zoals in naam van de bond is verwerkt (Luchtgeweerschutters) werd er in de eerste 25 jaar van haar bestaan uitsluitend met luchtgeweren of luchtbuksen geschoten. Nadat het Europees Kampioenschap in Enschede had plaats gevonden, toonden schutters ook meer interesse voor het luchtpistool, want deze discipline kon qua afstand op dezelfde schietbaan worden beoefend. Kort na dit kampioenschap werd dan ook besloten het luchtpistoolschieten aan het wedstrijdprogramma toe te voegen. 

Wedstrijden en veiligheid

Door de BTLS werden in de loop der tijd een groot aantal wedstrijden georganiseerd, terwijl door de leden zo mogelijk aan een groot aantal wedstrijden werd deelgenomen. Het zou te ver voeren al deze wedstrijden hier uitgebreid te bespreken. De schietsport zou geen sport zijn, als er geen regels zouden bestaan. Als bij geen andere sport wordt de schutters op het hart gedrukt om zich aan die regels te houden: er wordt immers omgegaan met wapens. De veiligheid staat in deze tak van sport dan ook voorop. Gelukkig komen er in de schietsport weinig ongelukken voor. Aan de schietsport is, vergeleken met andere sporten, weinig risico verbonden. Tennisarmen, voetbalknieën, boksneuzen en bloemkooloren komen op de schietbaan niet voor. Nooit gaat er een sporter kreunend van pijn tegen de vlakte, nooit loopt iemand tegen een bodycheck op, nooit wordt een schutter aan zijn shirt getrokken. Al met al is sportschieten een uitermate vredelievende bezigheid... voor jong en oud.Jeugd- en sportschieten

plaatjes

Om een behoorlijk schutter te worden moet je er flink aan trekken.
Dat kan behoorlijk veel tijd kosten, vooral in het begin.
Een goede begeleiding is dan ook nodig.
Je moet de jeugd het aantrekkelijke van de schietsport proberen duidelijk te maken.
Een goede begeleiding is onontbeerlijk om de jeugd niet te laten afknappen op de schietsport, als zij er eenmaal aan begonnen is.
De begeleiding zal door alle ervaren schutters opgepakt moeten worden. 
De jeugd heeft veel belangstelling voor het sportschieten. 
Jammer is het dat de jeugd de schietsport toch vaak onderschat met betrekking tot het wapengebruik (denk hierbij b.v. aan gewicht en afmetingen van een luchtgeweer of een ander soort geweer). Bij andere sporten komt dat praktisch niet voor.
De meeste jeugdleden beginnen zo rond hun vijftiende en bij die groep is vooral het luchtgeweer in trek.
Bij de BTLS zijn veel jeugdige schutters actief, zij nemen via hun vereniging deel aan de wedstrijden.
Voor de jeugd wordt bij de BTLS geen onderscheid gemaakt ten opzichte van hun mede-clubgenoten, zij nemen in het hetzelfde korps deel als b.v. een veteranen-schutter.